Thursday, 12 May 2011

KALAWARTI BASA JAWI "DJAKA LODANG" EDISI SABTU PAING, 14 MEI 2011

Nuwun, kawula nuwun....

Sampun kababar Kalawarti Basa Jawi DJAKA LODANG edisi 50, Sabtu Paing, 14 Mei 2011.

Ing wulan kapengker, dipunadani Kirab Budaya Nguras Sendhang Seliran ing komplek pesareyan Kanjeng Panembahan Senopati Kotagede kanthi ngarak siwur Kyai Dhudha lan Nyai Tirtotejo ingkang dipunwadhahi jodhang dikirabaken saben taun pisan mubeng kitha Kotagede. Kados pundi mila bukanipun tradhisi punika? Punapa ancasipun?

Ing rubrik PRIBADI BINUKA, kula lan panjenengan badhe tetepangan kaliyan Bapak Indra Supeno, S.Pd utawi Pak Beno, guru, pandhemen radio ingkang ugi pinter nglawak lan dados pranatacara.

Kejawi punika saged ugi tetepangan kaliyan mbak Maryanti. Wanodya ingkang ulet makarya lan prigel amrih jejegipun ekonomi keluwarga. Panjenenganipun tukang tambal ban sepedha motor, bikak warung klontong, sade bensin, lan dados pengecer sawernaning majalah, tabloid, lan koran. Kejawi punika ugi dados agen salah satunggalipun usaha laundry lan dodolan kaos. Kangge panjenengan ingkang kepengin srawung, panjenengan saged mampir wonten ing kios lan bengkelipun ingkang mapan ing Jl. Yasmidi, Muntilan, sangarepe Kantor Pelayanan Pajak, mboten tebih kaliyan prapatan Sayangan.

Wonten ing rubrik SASTRA LAN BUDAYA, kula panjengan badhe dipunajak nyandra temanten ing pahargyan pawiwahan mantu. Kepripun migunakaken basa kangge nyandra temanten punika? Perangan punapa kemawon ingkang limrah dipuncandra?

Kalawarti Djaka Lodang ugi nyawisaken sawernaning pawartos njeron lan njaban rangkah, budaya, seni, lan ugi sawernaning rubrik ingkang nyengsemaken, kadosta crita sambung, crita cekak, crita wayang, wacan bocah, geguritan, pengalaman lucu, lembar kulawarga, lembar agama, lan sapanunggalanipun.

Kalawarti kababar seminggu sepisan lan saged kapundhut wonten ing Kios MATA RANTAI Plaza Humaniora UGM, kanthi regi Rp 8.000,00.

Kalawarti Basa Jawi DJAKA LODANG “Ngesthi Budi Rahayu Ngungak Mekaring Jagad Anyar”. Matur nuwun. 

2 comments:

  1. tebih sanget saking cilacap, punopo mboten saged kanthi online mawon ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. tebih sanget saking cilacap, punopo mboten saged kanthi online mawon ?

      Delete